உம்மு ஹராம் (ரலி) விஷயத்தில் மூக்குடைந்த கல்ல ஸலபிகள்

Untitled7

உம்மு ஹராம் (ரலி) விஷயத்தில் மூக்குடைந்த கல்ல ஸலபிகள்.

-ஸலபிகளை கதி கலங்க வைத்த பகிரங்க விவாதம்.

FacebookGoogle+TwittertumblrLinkedInEmail