காணாமல் போன வசனத்தை விவாதத்தின் இறுதி வரை காட்டாத கல்ல ஸலபிகள்

Untitled6

காணாமல் போன வசனத்தை விவாதத்தின் இறுதி வரை காட்டாத கல்ல ஸலபிகள்

-ஸலபிகளை கதி கலங்க வைத்த விவாதம்.

FacebookGoogle+TwittertumblrLinkedInEmail