ஆடியோக்கள்

சூனியத்தினால் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா?

suunthina

யாருக்காவது யாராவது சூனியம் செய்ய முடியுமா?

சூனியத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படுமா?

நபியவர்களுக்கு சூனியம் பாதிப்பை உண்டாக்கியதா?

சூனியத்தினால் பாதிப்பை உண்டாக்க முடியும் என்று நம்புபவர்களுக்கு குர்ஆன் சொல்லும் பதில் என்ன?

போன்ற அனைத்துத் தகவல்களும் தெளிவுபடுத்தப்படும் சிறிய உரை.